't Olde Karspel - periodiek van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange

De Wijker Wandelsportvereniging Rond Reest en Molen

door Aaltienus Buiter

Niet iedereen zal er van op de hoogte zijn dat er in de Wijk een echte wandelsportvereniging heeft bestaan. In 2008 kreeg de Historische Vereniging van de familie van de Belt-Rijkeboer, Nic. Oostingweg 2, het archief aangeboden van deze vereniging die de naam droeg "Rond Reest en Molen". Na het doornemen van o.a. het notulenboek leek het mij goed om deze vereniging nog eens in herinnering te roepen.

De oprichting
Het was op 18 juni 1963 dat een groep van 12 personen in het toenmalige café Wittink bij elkaar kwam om te komen tot oprichting van een wandelsportvereniging. Dit op initiatief van de heer K. Kist, die leider was van een wandelgroep van de voetbalvereniging Wacker. Deze groep had al enkele jaren meegedaan aan wandeltochten in de omgeving. Voor deze bijeenkomst, die onder leiding stond van de heer J. Slomp, waren ook enkele vertegenwoordigers van de N.N.W.B. (Noord Nederlandse Wandel Bond) uitgenodigd.
In het bestuur werden die avond verkozen de heren: J. Slomp (voorz.), K. Kist (secr.) en K. Wolting en de dames van de Woude-Hofman (penningm.) en H. van de Belt-Rijkeboer.
De contributie werd voorlopig vastgesteld op 25 cent per maand; daarnaast betaalde men ƒ 1,- per persoon per wandeltocht. Er werd begonnen met een meisjesgroep, een jongensgroep en een gemengde groep.
De heren Otten en Luchtmeijer uit Hoogeveen, die ook op de oprichtingsvergadering aanwezig waren namens de N.N.W.B., zouden de leden iets bijbrengen op het gebied van de wandelsport. Dat heeft waarschijnlijk wel resultaat gehad, want de wandelvereniging boekte doorgaans goede resultaten op de diverse tochten.
Het bestuur had er ook alle vertrouwen in dat de resultaten goed zouden zijn, want er werd al spoedig besloten om een prijzenkast te laten maken van 100 bij 75 cm en 15 cm diep. Of deze kast ook werkelijk vol geweest is, wordt in de archiefstukken niet vermeld.

Veel activiteit
Er is in de jaren dat de vereniging heeft bestaan veel gewandeld en er werd heel vaak deelgenomen aan wandeltochten op andere plaatsen. In het jaar van oprichting deed men het wat kalm aan. Toen werd alleen deelgenomen aan de Generaal-van-de-Boschtocht in Willemsoord op de 10 kilometerroute. Het jaar daarop werd op 5 plaatsen deelgenomen en wel in Balkbrug, Heerenveen, St Jansklooster, Dedemsvaart en Meppel. Op veel plaatsen verscheen men daarna ieder jaar weer aan de start, o.a. in Dwingeloo, Slagharen, Noordwolde, Steenwijkerwold, Beilen, Ruinerwold, Appelscha, Giethoorn, Coevorden, Havelte, Wanneperveen, Oosterhesselen, en Vledder. Er werd veel gewandeld op de 10 kilometer en vaak met 2 en soms met 3 groepen per tocht. In 1967 o.a. werd 9 keer deelgenomen aan wandeltochten met in totaal 20 groepen.
In de periode 1966 t/m 1970 werden 3 groepsdiploma's behaald in de klasse "goed", 42 keer "zeer goed" en 22 keer "uitmuntend".
Hoeveel bekers voor de prijzenkast er behaald zijn, is niet te achterhalen. Wel wordt vermeld dat er dat men in 1968 op een totaal van 6 stuks kwam.

De Reestdaltocht
Het bestuur wilde al in het 2e jaar proberen om de Bondswandeltocht in de Wijk te organiseren. Dat gelukte niet, want er werd geen toestemming voor verkregen. De bondsreglementen schreven namelijk voor, dat een aangesloten vereniging tenminste 2 jaar moest hebben bestaan voordat ze de Bondswandeltocht mocht organiseren.
Het jaar erop,1966, kreeg men de organisatie wel toegewezen: en de 4 jaren daarop ook! De deelname hieraan was steeds groot. De eerste tocht in 1966 leverde 748 deelnemers op. Aan de tweede in 1967 deden 615 personen in 35 groepen mee. Bij de derde, in 1968, waren er plm. 500 deelnemers. De vierde, in 1969, zelfs 54 groepen met 784 personen en de vijfde en laatste Reestdaltocht, in 1970, telde plm. 700 deelnemers. Aan de Reestdaltochten kon worden deelgenomen op de 5, 10, 15 en 20 km. De leeftijden van de deelnemers varieerden van 5 tot 80 jaar. Heel vaak liepen er groepen ouderen mee.

Ter ziele
Na het organiseren van de vijfde Reestdaltocht was blijkbaar de animo voor de vereniging, wat betreft leden, zover gedaald dat het einde nabij leek. Dat blijkt echter nog niet uit de notulen van de laatst genotuleerde vergadering d.d. 12 mei 1970. Op deze vergadering was de heer Groenhof, hoofd van de OLS de Wijk, nog aanwezig om met het bestuur van gedachten te wisselen over een gezamenlijk wandelprogramma. Ook de zesde klas van school nam namelijk deel aan verschillende wandeltochten in de buurt. Misschien visten R.R.M en de school in dezelfde vijver om deelnemers voor de verschillende tochten te krijgen. Na deze vergadering zijn er geen notulen meer gemaakt. Toch is er nog op verschillende plaatsen nog wel deelgenomen aan tochten. Voor het laatst in IJhorst op 26 september 1970 met 2 meisjesgroepen. Nadien zijn er geen activiteiten meer georganiseerd.

Bestuur
In het bestuur is niet veel wisseling geweest in de zeven jaar dat de vereniging heeft bestaan. De heren Slomp, Kist en Wolting hebben de gehele periode in het bestuur gezeten. De heer Slomp altijd als voorzitter. De heer Kist de eerste 2 jaar als secretaris. Ook mevr. van de Belt-Rijkeboer was de gehele periode bestuurslid. Zij heeft vanaf 1965 het secretariaat verzorgd.
Verder zat nog in het bestuur mevr. van de Woude-Hofman; tot haar vertrek uit de Wijk in 1966 was ze penningmeester. In haar plaats kwam mevr. J. Kleine, tot 1967. Daarna mevr. Haar tot 1969 en de heer E. Ems heeft daarna het penningmeesterschap vervuld tot de opheffing van de vereniging.
Als leidsters van de wandeltochten hebben naast de bestuursleden gefungeerd de dames: A. Scheper-de Boer, mevr. van de Berg, K. Dijkstra-Achtersmid, J. Kleine, A. Waningen en de heer W. Dijkstra.
Om de kas te versterken werd er door de leden verschillende keren een kaarsenverkoop georganiseerd. Van elke vijf gulden die een lid hiermee ophaalde, mocht hij of zij zelf 25 cent houden. Deze actie bracht in 1967 ƒ 55,- op. Ook is enkele malen geprobeerd een dansavond te organiseren, maar deze liepen niet zo geweldig. Voor ouderavonden van de veelal jonge leden bestond doorgaans geen of zeer weinig belangstelling.

Leden
Hoeveel leden de vereniging gehad heeft, is niet precies meer na te gaan. Wel is er nog een ledenlijst uit 1965 waarop 54 namen staan. In 1968 bedanken 13 leden, maar er kwamen er in 1969 weer 14 bij. In dat jaar staan er dan nog 29 namen op de ledenlijst.

*****