De historie van IJhorst / De Wijk

Hand- en spandiensten en inkwartiering

door Willem Koops
voor de Nieuwe Drentsche Volsalamanak 1917

Het gebruik van zogenaamde hand- en spandiensten is in de Wijk nagenoeg afgeschaft. Voor een goede veertig jaar (1876) was het nog wel in zwang, vooral bij de aanleg van straatwegen, wanneer aanzienlijke hoeveelheden zand en steen moesten worden vervoerd, soms op aanmerkelijke afstanden, hetwelk de gemeente zodoende op goedkope wijze gedaan kreeg. Behalve door enkelen, werden zulke diensten meestal vrij gewillig verricht. Om echter sommigen die wat gemakkelijk waren uitgevallen of wat heel zuinig op hunne paarden waren, te beletten, dat zij door langzaam rijden of luilakken de dag grotendeels in ledigheid doorbrachten, werd veelal bij het rondzeggen van de spandiensten een zekere hoeveelheid vastgesteld, welke door ieder span moest worden vervoerd, b.v. 2000 stenen of een zeker aantal vrachten zand. Zó bestaan er nog wel oude lijsten waarop de boeren naar volgorde zijn geplaatst, "zoals zij aan de beurt van mennen zijn". Doch het gebruik van hand- en spandiensten was wel een goedkope manier om het werk gedaan te krijgen, maar uitnemend geschikt om zeer slecht werk te bekomen, als het toezicht niet al te streng werd uitgeoefend.
Het ergst werden de boeren met hand- en spandiensten geplaagd in onrustige en oorlogstijden, wanneer zij voor het vervoer van alle mogelijke zaken moesten klaar staan. In den zogenaamde Franse tijd, hebben ook de ingezetenen van de Gemeente de Wijk, liggende in de nabijheid van Meppel en van de weg van Zwolle op Groningen, veel last daarvan ondervonden. Ten gerieve van vriend en vijand moesten zij diensten verrichten; en of zij altijd daarvoor een billijke vergoeding bekwamen, is zeer de vraag. Enige voorbeelden van pressie daartoe kan ik hier mededelen: